ترجمه تخصصی وترجمه مقاله

موسسه پارس

ترجمه متن منابع طبیعی

ترجمه متن منابع طبیعی

ترجمه متن منابع طبیعی

ترجمه متن منابع طبیعی

رشته مهندسی منابع طبیعی Natural resources engineering

رشته مهندسی منابع طبیعی به بررسی احیا،توسعه،نگهداری و بهره برداری درست و بهینه از منابع طبیعی می پردازد.و به همه ثروت ها و مواهبی که خدادادی و رایگان مانند گیاهان،آبزیان،حیات وحش و آب در اختیار بشر گذاشته شده است منابع طبیعی می گویند.انسان از آغاز خلقت از این منابع طبیعی استفاده کرده و با افزایش تکنولوژی و دانش خود و افزایش جمعیت و با گسترش صنعت و کارخانه ها برای دستیابی به درآمد بیشتر در خیلی از موارد بدون توجه به جنبه های اکولوژیکی به تخریب منابع طبیعی دست زده است.کشور ایران با دارا بودن مساحت زیاد طبیعی و با در نظر گرفتن این موارد که پدیده های خشکسالی، سیل و زلزله زیاد اتفاق می افتند برای حفظ امنیت اقتصادی و استقلال آن نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد.هدف از این رشته آموزش کارشناسانی می باشد که توانایی حل مسائل زیست محیطی،بهره براری اصولی از اراضی،بررسی و مطالعه علم اکولوژی،مدیریت بهینه خاک و آب،ارائه طرح های کاربردی برای حفاظت و توسعه پوشش های گیاهی،توسعه فعالیت های آبخیزداری برنامه ریزی و مدیریت و اجرا برای نگهداری درست از منابع طبیعی را داشته باشند.

رشته مهندسی منابع طبیعی در دوره کارشناسی شامل این گرایش ها می باشد:گرایش جنگلداری،گرایش شیلات،گرایش مرتع و آبخیزداری،گرایش محیط زیست و گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ

گرایش جنگلداری و اقتصاد جنگل

این گرایش از مهندسی منابع طبیعی علوم و فنونی می باشد که به منظور توسعه،احیا و حفاظت از منابع جنگلی،بهره برداری بهینه از منابع جنگلی،روش های گوناگون قطع درختان جنگل،شناخت مناطق گوناگون جنگل ها،مدیریت دقیق مناطق جنگلی و جاده سازی در جنگل به عنوان منبع مهمی در تامین نیاز چوب برای صنایع و تنظیم شرایط آب و هوا به مطالعه و بررسی می پردازد.

ترجمه متن منابع طبیعی

ترجمه متن منابع طبیعی

گرایش شیلات

این گرایش از مهندسی منابع طبیعی به مطالعه اکولوژی دریایی،علوم گوناگون بیولوژی گیاهی و جانوری،صید و صیادی،آبزیان آب های دریایی و داخلی و طریقه پرورش و تکثیر آن ها و فرآورده های دریایی می پردازد.

گرایش مرتع و آبخیزداری

در این گرایش از مهندسی منابع طبیعی به مطالعه بهره برداری بهینه از مراتع کشور،نقشه برداری،سازه های هیدرولیکی،حفاظت خاک و جلوگیری از هدر رفتن آب و حفظ و نگهداری آن میپردازد.

گرایش محیط زیست

در این گرایش به بررسی اکولوژی دریاها،محیط پیرامون انسانها،حفاظت و حمایت از محیط زیست،پارک ها و جنگل ها،طراحی پارک های جنگلی و ملی،آلودگی محیط زیست،اکولوژی حیات وحش و حل مشکلات محیط زیست می پردازد.

گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ

در این گرایش از مهندسی منابع طبیعی علوم و فنونی می باشد که به مطالعه خواص مکانیکی،فیزیکی،شیمیایی و کاربردی کاغذ و چوب،داد و ستد و امور بازرگانی چوب و کاغذ و تولید آن ها،طبقه بندی آنها،تولید و رویش چوب و عوامل آن و تبدیل آن می پردازند.